Služby

AHD

Komplexný CAFM softvér na prevádzku nehnuteľností a spravovanie nahlásení, údržby, obhliadok, ktorý dokáže okamžite zobraziť reporty a diagramy stavu. S jeho pomocou môžete prebiehajúce záležitosti svojej administratívnej budovy, závodu, bankových pobočiek, aj prácu údržbárov a subdodávateľov kontrolovať hoci aj z mobilu. Poskytnite prístup k systému zmluvným partnerom, aby si aj oni mohli pozrieť návody strojov, predpisy pre údržbu a očakávané úlohy.

Dokumentácia Dozveďte sa viac

ALF

Základný softvér na správu nehnuteľností evidujúci zmluvy, ktorý z údajov nájomných zmlúv vyhotoví položky na fakturáciu, indexuje, fakturuje, vypracuje predpoveď a spracúva pohľadávky. Systém poskytuje informácie o finančnej situácii správcom nehnuteľností, kolegom z finančného oddelenia a vyšším manažérom. Vypracuje zúčtovanie na základe doručených faktúr a poskytne pomoc pri plánovaní.

Dozveďte sa viac

YAMMAYA

Systém yammaya (výdajné automaty vstupných kariet) sa dá používať na miestach, kde je vstup riešený klasickou metódou kariet. Na vydanie vstupnej karty hosťom alebo zamestnancom nie je potrebný personál. Pomocou našich automatov môže ďalej fungovať hoci aj desaťročný kartový systém. Registrácia návštevníkov, vydávanie kariet pre zamestnancov pomocou systému yammaya je moderné, jednoduché a rýchle.

Dozveďte sa viac

AHD

Komplexný CAFM softvér na prevádzku nehnuteľností a spravovanie nahlásení, údržby, obhliadok, ktorý dokáže okamžite zobraziť reporty a diagramy stavu. S jeho pomocou môžete prebiehajúce záležitosti svojej administratívnej budovy, závodu, bankových pobočiek, aj prácu údržbárov a subdodávateľov kontrolovať hoci aj z mobilu. Poskytnite prístup k systému zmluvným partnerom, aby si aj oni mohli pozrieť návody strojov, predpisy pre údržbu a očakávané úlohy.

Funkcie dostupné v AHD systéme

 1. Rozhranie nahlasovania jednotlivých chýb možno zobraziť doplnené prehľadným náhľadom `Zoznam`
 2. Odoslať nahlásenie s načítaním QR kódu (pre inštalované stroje rovnako ako pre produkty určené na predaj, prenájom)
 3. Spravovanie opakujúcich sa úloh údržby (PPÚ - plánovaná preventívna údržba) čo môžu byť všeobecné úlohy a môže to byť aj plán pre daný nástroj
 4. Evidencia strojov riešená pomocou QR kódu alebo NFC čipu
 5. Ku stroju priradený formulár údržby, pracovný pokyn
 6. Obchôdzka/Vedenie kontrolných zoznamov s NFC kontrolnými bodmi
 7. Spravovanie rezervácií (môže to byť parkovisko, zasadacia miestnosť, čas údržby atď)
 8. Vstup do budovy alebo odchod z nej pre hostí alebo pre subdodávateľov
 9. Individuálne objednávky
 10. SLA monitoring a meranie plánovaných a realizovaných časov
 11. Výkazy a automatické riporty, vrátane zobrazenia údajov externých senzorov zapojených na systém
 12. Náhľad úloh za určité časové obdobie

Prednosti AHD systému

APFM helpdesk je inovatívny, jednoducho ovládateľný a prehľadný softvér, ktorého cieľom je v čo možno najkratšom čase informovať prevádzkujúcich kolegov o nahláseniach, aby čo najskôr mohli začať s ich odstraňovaním.

Počnúc verziou V8 systém poskytuje podporu pre kompletnú prevádzku budovy a je doplnený funkciami rezervácie a visitor management.

AHD sa v súčasnosti stal štandardom FM systémov, a tak nie je náhodou, že počnúc menšími predajňami až po logistické parky s rozlohou niekoľko 100 tisíc m2 sú s jeho používaním všade spokojní.

Cieľom systému plánovania úloh je:

- v čo možno najkratšom čase informovať prevádzkujúcich kolegov o nahláseniach,

- aby čo najskôr mohli začať s ich odstraňovaním.

- Budete vždy vedieť: kto má kedy akú úlohu,

- čo môžete svojim nadriadeným a nájomníkom, aj majiteľom prehľadne ukázať.

Nahlasovací systém je webová aplikácia, ktorá si nevyžaduje inštaláciu, funguje na báze internetu, rovnako dobre sa dá používať na pc, tablete aj na mobile; nevyžaduje si samostatnú aplikáciu, prebieha vo vyhľadávači.

ALF

Základný softvér na správu nehnuteľností evidujúci zmluvy, ktorý z údajov nájomných zmlúv vyhotoví položky na fakturáciu, indexuje, fakturuje, vypracuje predpoveď a spracúva pohľadávky. Systém poskytuje informácie o finančnej situácii správcom nehnuteľností, kolegom z finančného oddelenia a vyšším manažérom. Vypracuje zúčtovanie na základe doručených faktúr a poskytne pomoc pri plánovaní.

Počas činnosti správy nehnuteľností môžu vzniknúť početné komplexné finančné úlohy, riešenie ktorých si z dôvodu ich zložitosti vyžaduje značné množstvo času a energie kolegov z finančného oddelenia. Spoločnosť APFM Systems Kft. spustila veľké rozvojové práce s cieľom dosiahnuť, aby popri preukázane efektívnom AHD a spravovaní nahlasovania, boli aj finančné procesy jednoduché, prehľadné a zvládnuteľné. Za týmto účelom naša spoločnosť uviedla na trh vlastný softvér Property Management - ALF.

Prednosti systému ALF

- systém na báze internetu/intranetu, nevyžaduje si inštaláciu,

- s používaním desktopu sa dá používať aj z mobilného telefónu a tabletu,

- prehľadné výdaje a príjmy,

- finančné úlohy vznikajúce počas správy nehnuteľností systém komplexne spracúva,

- softvér poskytuje informácie o finančnej situácii správcom nehnuteľností, kolegom z finančného oddelenia a vyšším manažérom.

Cieľom systému je komplexné spracúvanie finančných úloh, vznikajúcich počas správy nehnuteľností, ako aj priebežné poskytovanie aktuálnych informácií o finančnej situácii správcom nehnuteľností, kolegom z finančného oddelenia a vyšším manažérom.

Dostupné funkcie systému ALF

 1. Do systému môžete zapísať nájomné zmluvy a všetky ich zmeny
 2. Automaticky budú vypracované odchádzajúce faktúry v súlade s aktuálnymi platnými predpismi, pomocou pripojeného fakturačného systému Hessyn môžete faktúry vyhotoviť v určené dni
 3. Poplatky so zadanými indexmi systém automaticky prepočíta od daného obdobia
 4. Archivuje prichádzajúce faktúry, môže ich schváliť, vykonať bankový prevod, rozdeliť podľa období a skupín nájomníkov, a tak systém automaticky vypracuje zúčtovanie fondu opráv.

YAMMAYA

Systém yammaya (výdajné automaty vstupných kariet) sa dá používať na miestach, kde je vstup riešený klasickou metódou kariet. Na vydanie vstupnej karty hosťom alebo zamestnancom nie je potrebný personál. Pomocou našich automatov môže ďalej fungovať hoci aj desaťročný kartový systém. Registrácia návštevníkov, vydávanie kariet pre zamestnancov pomocou systému yammaya je moderné, jednoduché a rýchle.

Dostupné funkcie systému YAMMAYA

Pomocou výdajného automatu kariet majú návštevy možnosť zaregistrovať sa v budove viacerými spôsobmi:

 1. Vstúpim týmto nástrojom: pomocou tejto funkcie môže návšteva priamo vo výdajnom automate zapísať svoje meno, firmu, ktorú chce navštíviť, meno prijímajúcej strany a ďalšie údaje, ktoré vedenie budovy potrebuje pre bezpečnú registráciu.
 2. Vstup načítaním QR kódu: Ak si návštevník zvolí túto možnosť, výdajný automat vstupných kariet vygeneruje QR kód, ktorý prichádzajúci hosť môže načítať svojim telefónom a môže tam vyplniť údaje. Najúčelnejšie je to v prípade, keď do budovy naraz príde veľa návštevníkov, takto sa možno vyhnúť státiu v rade.
 3. Prevzatie karty: Túto opciu si hosť môže zvoliť, ak mu prijímajúca strana vopred pošle PIN kód oprávňujúci na vstup, pretože výdajný automat kariet Yammaya dokáže aj to. Toto tak isto urýchľuje vstup, pretože údaje návštevníka už boli zapísané.
 4. Možné je aj to, aby bola karta po vyplnení registračného formulára vydaná iba po schválení prijímajúcou stranou.

Prednosti systému YAMMAYA

- bezpečnostná služba vždy dostane presný obraz toho, kto a kedy sa v budove zdržiava. Pomocou systému Yammaya budú zapísané mená všetkých vstupujúcich osôb

- používaním výdajných automatov vstupných kariet možno predísť osobnému kontaktu, nevyhnutnému pri tradičnom spôsobe vstupu, čo pomáha chrániť zdravie oboch strán

- automat možno spojiť hoci aj s už dlho používanými kartovými vstupnými systémami

- použitím všetkých funkcií výdajného automatu vstupných kariet môžete v budove vytvoriť rýchly a dynamický vstup

- pri použití automatu nie je potrebný personál na recepcii budovy

Výdajný automat vstupných kariet Yammaya je pripojený na modul rezervácie APFM helpdesku, kde môže bezpečnostná služba vykonať administráciu vstupu už registrovaných návštev a zapísať odchod osôb, ktoré vstúpili. V danom prípade môže návštevníka zapísať aj bezpečnostná služba (ak je na vstup potrebné schválenie, dokonca je možné na zozname sledovať počet návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v budove, respektíve aj to, koľko hostí sa u ktorého nájomníka aktuálne zdržuje.